ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาจัดงาน โครงการ สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายรัฐ (Yala Money Fair 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างเหมาจัดงาน สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายรัฐ (Yala Money Fair 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรม โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานจักสานผักตบชวาด้วยเดคูพาท รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างงานทำป้ายพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และป้ายวิสัยทัศน์ค่านิยมและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๘๑,๘๓,๘๕,๘๗ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์/รายงานการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างงานทำป้ายพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และป้ายวิสัยทัศน์ค่านิยมและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๘๑,๘๓,๘๕,๘๗ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างงานซ่อมแซมหลังคาห้องครัวบ้านพักบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ข17/9 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์/รายงานการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

จ้างจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ชื่อกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 20 W (แสงสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างล้างและตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON 052 จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาทาสีหลังคาบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงานคลังเขต 4 และบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

จ้างอัด ฉีด น้ำยาเคมี เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2015 DN จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะรถยนต์นิสสันตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน่คลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ CANON 052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

จ้างทำกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างเหมาบริการ ตัด ตกแต่งกิ่งต้นไม้ บ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงานคลังเขต 4 และบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางรินน้ำฝนบ้านพักราชการสำนักงานคลังเขต 5 เลขที่ 421 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นและผนังบ้านพักราชการสำนักงานคลังเขต 5 เลขที่ 421 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างพิมพ์ซอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG ML ๔๕๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP ๒๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e- STUDIO 4508 A วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้โดยสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้โดยสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

ซื้อDRUM ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างทำถุงผ้าพร้อมสกรีนหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ คบจ. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

ซื้อกล่องพัสดุไปรษณีย์ ๑๕ กล่องๆละ ๓๒ บาท เป็นเงิน ๔๘๐ บาทกล่องพัสดุไปรษณีย์ ๕ กล่องๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๕ บาทรวมเป็นเงิน ๖๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรม โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานจักสารผักตบชวาด้วยเดคูพาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างเหมาบริการทำชุดโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

ซื้อกระจกบังลมหน้า 2 ชั้น พร้อมติดฟิล์มเต็มบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307E (ML-4510ND) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโถงบริเวณชั้น 1 และห้องใต้ดิน อาคารใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงจอดรถตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 1333 อำนาจเจริญ ตามรอบระยะเวลาการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลรหัสยามาตรฐานของไทยให้เป็นปัจจุบันและการคำนวณราคาอ้างอิงจากฐานข้อมูลรหัสยามาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อดรัม ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML- 4510 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ผงหมึกเครื่องโทรสาร และดรั้ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อวัสดุจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อDRUM SAMSUNG MLT-R307 (ML-4510ND) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

จ้างเหมารื้อและเปลี่ยนกระเบี้องหลังคาห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิตและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาด้านหน้าทาวน์เฮ้าส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

จ้างส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างซ่อมปรับปรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 15/5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างซ่อมแซมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 15 ยูนิต 4 ชั้น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/05/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อวัสดุยางนอกรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2563

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเ