วันที่ เรื่อง
02 ธ.ค. 2565 จ้างปรับปรุงที่จอดรถส่วนกลางเป็นลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะทีมงานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว),เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in One,คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 จ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแอร์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดทับกระดาน เดือน ธ.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน
30 พ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือน ธ.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๑๙ วัน เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (นมเปิดเทอม) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย บ้านพักข้าราชการและโรงพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,แผ่นรองเม้าส์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๓๒๖๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2565 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 8881 หมายเลขทะเบียน ฮภ 2777 และยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน ฮษ 1207
28 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เก็บน้ำสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อถังเก็บน้ำสำรอง และเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกพร้อมติดตั้งระบบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 จ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2565 ซ่อมแซมรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและทาสีรั้วบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 ซื้อติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 ซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และผ้าผูกประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายข้างบ้านนายจำปา สาริน) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ ๔ ขนาดกว่้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการฉีดปลวกอาคารสำนักงาน บ้านพัก และบริเวณรอบๆสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคารของสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายเรียบคลองห้วยชัน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจก ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างตึก ชั้น 7 ซ่อมแซมฝ้า และย้ายพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสำนักงานและบ้านพักข้าราชการที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการ ล้าง และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสำนักงานและบ้านพักข้าราชการที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 ซื้อถังบรรจุน้ำและปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างจัดจ้างนำรถยนต์ตู้ราชการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 ซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างงานติดตั้งม่านปรับแสงด้านหน้าอาคารสำนักงานคลังเขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ง20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างทำป้ายชื่อสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เปลี่ยนสวิตซ์เบาะนั่งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายเรียบคลองห้วยชัน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 จ้างงานติดตั้งพัดลมติดผนังห้องจัดเบรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 จ้างงานเปลี่ยนมือจับล็อคบานหน้าต่างอาคารสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และโรงพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 จ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคลองดินระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อน้ำ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๑๓,๑๗,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบ้านพักราชการของสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อโครงการติดตั้งระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ประเภทตลับหมึก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ อาหารเสริม(นม) ยู.เอข.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๓๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาบ้านพักราชการเลขที่ ๒๗/๑๖ ของสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต, โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต,ตู้เอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทตลับหมึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ อาหารเสริม(นม) ยู.เอข.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 9 สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เลขที่ 12/1 ถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา (ถนนยุทธดำเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม สำหรับประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5780 อุดรธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม เป็นเงิน ๓๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 จ้างพิมพ์รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา/เช็คระยะเครื่องยนต์ รถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ทะเบียน นข-5780 อุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุจำเป็นในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2565 ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถตู้ ยี่ห้อ Volkswagen หมายเลขทะเบียน ฮฉ 2551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่มสำหรับการบริโภคภายในสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 200 - 200/2 และเลขที่ 209/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 จ้างทำประตูหนีไฟบ้านพักราชการเลขที่ 27/13 - 27/15 ของสำนักงานคลังเขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 200 - 200/2 และ 209/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2565 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ต้านยาเสพติดพร้อมสกรีนข้อความ WANGKWANG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการ ศึกษาและดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัดนครพนม เลขที่ ๑๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด และระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการและตรวจเช็คระยะตามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ(รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๕๒๖๓ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำโครงการศึกษาดูงาน คบจ. ร่วมใจ รวมพลังสร้างความคิด พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาบ้านพักทาวน์เฮ้าส์สองชั้นของบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย) เปลี่ยนอะไหล่ (เปลี่ยนPowersuply,ซ่อม IC AMP,ซ่อมขั้ว AC,เบรกเกอร์ ๑๖A) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า LED ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายตรงข้ามโรงเรียนผาแดง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายหน้าสำนักสงฆ์ป่าเลาคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (บห ๖๓๗๔) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ (ขาเบรกกลม,วาล์วควบคุมลมขับเคลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP-๒๐๑๔ AD ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๑๒๑๒ สตูล ตามรอบระยะเวลาการใช้งาน รอบระยะ ๕๐,๐๐๐ กม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนอุปกรณฺ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKalfa-4052ci จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นก ๑๑๑๑ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน เดือน พ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.หนองพันเทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๒๒ วัน (นมเปิดเทอม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 K,C,M,Y จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (กระดาษ A ๔ จำนวน ๕๐ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำหรับดำเนินการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางและสติกเกอร์ติดกระจกโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้่เข้าร่วมโครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างปะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำรองไว้ในการทดแทนวัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มประจำปีประงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๒๓๙ ลว. ๑๐ ต.ค. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกภายในและบริเวณบ้านพักข้าราชการและอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 ซื้อถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำบริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 เหมาจัดทำวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์
26 ต.ค. 2565 ซื้อถังเก็บน้ำและปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งถังเก็บน้ำปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์บ้านพักข้าราาชการสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน 34 ชุด และเปลี่ยนฝารองนั่งสุขภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ประตู หน้าต่างและติดตั้งผ้าม่านบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๔/๓ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรั้ว และประตูเหล็กบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือวางฎีกาเบิกเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เพื่อใช้สำหรับวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง (การคำนวณราคากลางในระบบฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังฯ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังฯ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 จ้างทำพานพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 จ้างเหมารถขุด กรณีเร่งด่วนอุทกภัยน้ำหลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 จ้างป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างทำป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๖๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เป็นเงิน ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดขยายระยะเวลาการลงทะเบียน สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้ประจำสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลราคาอ้างอิงยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และรหัสยามาตรฐานของไทย ในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและการตรวจสอบผลการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 เช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต INTERNET (INET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต INTERNET (NT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 เช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกบานเลื่อนด้านหน้าสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2565 เช่าเช่าสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e - Social Welfare) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล LOG สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองสำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Welfare) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษารักษาโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 85 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล Medical Benefit Database (MBDB) และระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 จ้างเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานคลังเขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างเหมาออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ ชื่อ เว็บไซต์ www.pakchongls.go.th/ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่มขนาดถังใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่สุพรรณ เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสำนักงาน และอาคาร Data Center และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า เครื่อง UPS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศของอาคารสำนักงาน และศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างโครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๕๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อมต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลสวนและงานธุรการของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดทับกระดาน เดือน ต.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด หนองพันเทา เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไว้ใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรฐกิจการคลังจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๙๕.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนัักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ชั้นดาดฟ้า อาคารเก็บพัสดุกรมบัญชีกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) ของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2565 จ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารกรมบัญชีกลางพื้นที่อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 อาคาร 9 และอาคารใหม่ สนามเทนนิส และรอบบริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุ เพื่อรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
28 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่งคลังเขต 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน และซ่อมแซมงานสีช่องจอดรถผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาเป็นพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก 222 กระบี่ ของสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนโครงการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 จ้างจัดงานแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อหลอดไฟ LED 15 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมอ่างล้างจานภายในห้องครัวสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานด้านเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
23 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถตู้ ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน ฮอ 1253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน 9571 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานสรุป และถอดบทเรียนการเพิ่มประสิทธภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาว-ดำ แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น WorkCentre โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างจัดงานแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องเช่าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก 189 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและแผนผังกระบวนการให้บริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างล้างแอร์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จัังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบแสดงผลการเฝ้าระวังศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบไม่รวมกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Fuji xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๖,๘๘๗.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างจัดซื้อจัดจ้างซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ท่อPVC,ข้อต่อตรง,ข้องอ,มาตรวัดน้ำฯ) ให้กับกิจการประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมหลังคาและห้องน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง เลขที่ 55/2 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างบริการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขทะเบียนรถ นข 3103 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเหล็กดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูด้านหน้าของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกิจกรรมลงพื้นที่ Mobile Clinic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๘๖ พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาติดตั้งและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างถนนทางเดินภายในบริเวณสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มรับลงทะเบียน เอกสารประชาสัมพันธ์ (คุณสมบัติ) (กำหนดเวลาเช็คสิทธิ์) ใบมอบอำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
20 ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๑ - ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต-ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ ๑,๖,๗,๙,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มเซรามิค ความเข้ม 80% ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ห้องกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด และห้องกลุ่มงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำแบ็คดรอปแบบโค้งพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (MC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับงานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างเหมาพิมพ์และเข้าเล่มรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 100 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐ รีมๆละ ๑๐๕ บาท เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูบานกระจกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบMC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาบ้านพัก เลขที่ ๓๖๘/๑ ก จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างตกแต่งสถานที่และบริการถ่ายภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2565 จ้างดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกภายในศาลากลางแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Samsung M 2825 ND จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้โครงการการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ จำนวน ๓๘ วัน (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการเสวนา ?มุ่งไปข้างหน้าสู่โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ? (Surin Economic Focus Moving Forward) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อโล่รางวัลอะคริลิค สำหรับมอบรางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสวนามุ่งไปข้างหน้าสู่โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ (Surin Economic Focus Moving Forward) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดโครงการเสวนามุ่งไปข้างหน้าสู่โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ (Surin Economic Focus Moving Forward) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างทำเสื้อยืดสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการรถตู้ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๖,๘๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อแท็บเล็ตเพื่อรองรับการใช้งานการฝึกอบรมและประชุม จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ไดคัทอักษรสติกเกอร์โลโก้พิมพ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อสำรองไว้ในการทดแทนวัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมตู้สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุ 36 รายการโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ (Flash Drive) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณ หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2,3,5,7,8,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำประกาศนียบัตร จำนวน 64 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 เช่าห้องประชุมเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อไว้ใช้ในราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างผลิตวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (อาร์มปักโลโก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 7,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากงบรายจ่ายอื่น โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (แบบลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก บ้านพักคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๘๓๐/๑ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีนผง ๖๕%,สารส้มชนิดผงขุ่น,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อเสื้อโปโลเพื่อใส่ปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพัธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๖๑,๕๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากเงินโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างโครงการเจาะท่อดันลอดถนนลาดยาง หมู่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน (ทะเบียน ขฉม 778 , 1 กฉ 2672 , 1 กด 6733 , 1 กด 6734) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลยบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๓/ว๓๑๔๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำโล่ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Help Support Payment 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อเอ็กซ์เทอนอล HDD External ๑Tb ๒.๕ USB ๓.๐ (ฮาร์ดดิสแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Help Support Payment 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท ขนาดความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล ระบบ AHD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์และผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมหน้าแปลนรอยต่อเมนท่อน้ำดี บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างผลิตถุงพลาสติกปากตรง เนื้อ PE ใส ขนาด ๗ ๒๗ นิ้ว หนา ๘/คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระยอง และประตูรั้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อหมึก กรอบพลาสติกใสปิดหน้า แนวตั้ง และบัตร Mifare โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon ImageClass LBP210 Series/MF420 Series(Cartridge 052) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอลส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างทำป้ายโลอัพ และป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โ่ดยการตั้งเสาไฟฟ้าเดิมที่ลักษณะเอียงให้ตรง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำรั่วของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งรูปตัวเอ็กซ์ เป็นเงิน ๑,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่ง 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (แบบลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 จ้างจ้างจัดทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ฺ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างทำโล่รางวัลอะคิริคสีใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อกระดาษเพื่อใช้ในการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อดรั้ม และผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 เช่าห้องจัดอบรมสัมมนาโครงการ คบจ.ร่วมใจก้าวไปกับเศรษฐกิจยุค Digital Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง,ตู้เก็บถังดับเพลิง) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หมวกดับเพลิงพร้อมไฟฉาย,รองเท้าดับเพลิง,ผ้าคลุมศรีษะกันร้อน(ฮูด)) ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ ยี่ห้อ Volkswagen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง และประตูรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565(สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-๒ (ATK) และแอลกอฮฮล์สำหรับป้องกันควบคุมฆ่าเชื้อโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จ(พร้อมใช้งาน) ขนาด ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง เพื่อใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คสล. ในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ในเขตพื้นตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๑๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างทำใบปลิวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช ประกอบด้วย ๑. ยากำจัดวัชพืชชนิดน้ำ ขนาด ๔ ลิตร/แกลอน จำนวน ๖ แกลอน ๒. ยากำจัดวัชพืชชนิดผง + สารจับใบ ขนาด ๑๐๐ กรัม จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ คุ้ม ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บ้านห้วยกลทา) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-studio ๓๐๐๕ac จำนวน 1 ชุด (สีดำ ,สีฟ้า ,สีแดง ,สีเหลือง) และกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างผลิตเอกสารรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำแบคดรอปและเคาน์เตอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างจ้างจัดทำเอกสารประกอบการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและทางเท้าของสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) เปลี่ยนอะไหล่ (ทำความสะอาดเครื่อง,ชุดสร้างภาพ,ลูกชาร์ตโรลเลอร์,เฟรมตัวแยกกระดาษชุดความร้อนเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข ๙๕๑๙) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อแผงรังผึ้งคอย์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำเล่มเอกสารสำหรับการอบรมโครงการ คบจ สมุทรปราการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำและประตูบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ ๘๓๐/๑ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ถนนลาดยางสายบ้านห้วยแปก - ฟองใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลับ และหมู่ที่ ๑ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม เพื่อใช้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรด้านการเบิกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 จ้างทำตรายาง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษและรักษาราชการแทนคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon CRG-052H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ และDrum สำหรับเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เป็นเงิน ๑,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม เป๋็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างทำคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างผลิตสปอตวิทยุ และค่าบริการเผยแพร่สปอตวิทยุ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างทำเอกสารสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารคู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างทำชุดโรลอัพประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้ลงทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และหนังสือมอบอำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อนำไปใช้ในการรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างทำแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และหนังสือมอบอำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเอง antigen test kit atk และวัสดุโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อชุด PPE และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ คลอรีนไดออกไซด์ แบบผงอัดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมทำแบบและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างจัดงานพิธีเปิดตลาดนัด SMEs สร้างโอกาสทางการเงิน ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถ SMEs สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 เช่าเครื่องสแกนเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อเพื่อใช้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ SAMSUNG MLT-D307L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ณ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๒,๗๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 เช่าสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ การเงิน การคลังในเวทีสาธารณะและการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง ประจำวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวนเด็ก ๔๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าแบบดิจิตอล ขนาด 8.5 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (แบบลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ป้ายไวนิล+ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 เช่าโทรทัศน์พร้อมชุดเครื่องเสียง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนสารทรายกรอง ล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูงพร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ หมู่ ๓,๑๓,๑๔,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด. หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือนกันยายน 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม นม ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน ๘ โรงเรียน.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๒๒ วัน (นมเปิดเทอม เดือน กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทะเบียนรถ นข ๑๐๐๐ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดกิจกรรม kick off เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (เริ่ม 5 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายจุดบริการของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายชื่อต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างทำฉากกั้นอะคริลิกใส เพื่อประกอบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างทำของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างจ้างทำโรอัพเนื้องานไวนิล ขนาด 160x60 ซม. พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารใบรับสมัคร แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสปอตวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานถ่ายเอกสารสี (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้การปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐส่วนภูมิภาค (CoST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพัันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์จุดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด ๑๐ ที่นั่ง ในการเดินทางไปราชการโครงการ คบจ.ร่วมใจก้าวไปกับเศรษฐกิจยุค Digital Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เลขที่ 328/2 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถแห่พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกนสีและขาวดำ เพื่อรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายโลอัพ และป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ให้กับเจ้าหน้าที่ของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างจ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 7233 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างทำเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 จ้างทำตรายางและป้ายชื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อหมึก CANON CRG-052 จำนวน 2 กล่อง หมึพริ้นเตอร์เลเซอร์ SAMSUNG 307 จำนวน 1 กล่อง และหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT -506S จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อกระดาษเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อและกำหนดคุณลักษณะรายการผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 จ้างทำแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ยี่ห้อSUMSUNG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One และเครื่องสำรองไฟ ให้กับกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้วีไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
23 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในส่วนสำนักปลัด ๗ รายการ กองคลัง ๗ รายการ รวมทั้งหมด ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขทะเบียน นข 3103 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำโล่รางวัล สำหรับโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการ้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างจ้างออกแบบและพิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 เหมาบริการชุดโต๊ะ ชุดเก้าอี้ และโพเดี่ยม โครงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว
23 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โครงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์ป้ายโรอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาติดตะแกรงครอบตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ของที่ระลึก จำนวน ๔ แห่ง ) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โครงการ KTB Corporate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อโรลเลอร์ชาร์ทดรั้มเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐๐ ชุดๆละ ๑.๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อชุดตรวข ATK จำนวน ๑๐๐ ชุดๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (Roll up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายโรลอัพและพิมพ์ใบโบรชัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๙ ประตูให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ ๓,๑๓,๑๕ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างรถคาราวานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 ทีนั่ง (รถตู้) เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน นข ๒๔๐๘ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (สแตนดี้-ใบปลิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทะเบียนรถ นข 1000 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง 30 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้บริการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้สำหรับโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อกระบอกน้ำสูญญากาศ (วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อโช็คอั๊พประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1664 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างรถรับจ้าง(รถตู้) จำนวน ๕ คัน เพื่อใช้ในโครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับเป็นพาหนะเดินทางรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการ สร้างโอกาสการค้า ร่วมพัฒนา SMEs ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างติดตั้งประตูกระจกห้องรับรองของสำนักงานคลังเขต8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Kaika ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ (โครงการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานคลังเขต ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้บริการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก 189 ระนอง
17 ส.ค. 2565 ซื้อทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
17 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ
16 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์ป้ายวัสดุพีพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างผลิตใบปลิวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซักพรมภายในสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสีสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม ๑๒ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๔๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung CLP-680 ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 เหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕
16 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารกระดาษการ์ดมันแผ่นพับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕(โครงการฯ) จำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ัติงานโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (กระเป๋าผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 จ้างจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อยางรถยนต์สำนักงาน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างจ้างต่ออายุโดเมเนมและเว็ปโฮสติ้ง (www.borsuphan.go.th) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำใบปลิว โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถมินิบัส VIP 24 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ ราย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างลงโปรแกรม Microsoft office ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างทำเสื้อยืดสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ VIP ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจ คบจ.ของสำนักงานคลังเขต 8 และคลังจังหวัดในเขต 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อและกำหนดคุณลักษณะรายการผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างโครงการขุดคูดินระบายน้ำใหม่,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต ตามสภาพความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ ๓,๔,๗,๙,๑๓,๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายอะคริลิคป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก 1999 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 เช่าสถานที่สำหรับจัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสีพร้อมจัดชุดสำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพค 42 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ของสำนักงานคลังเขต ๕ ทะเบียน ขก ๗๒๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Help Support Payment 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญญาลักษณ์ สก. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์ใบประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและถุงผ้า สำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HDD External 1Tb ๒.๕ USB ๓.๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องขยายเสียงแบบพกพา และวัสดุหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (พัดพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายคุ้ม ๙ หมู่ที่ ๘ บ้านผาลาน้อย ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมเพื่อการเกษตร สายห้วยยาง ภูเต่า บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมผิวถนนดินเดิมเป็นผิวถนนหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ใบปลิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ป้ายโรลอัพ+ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (๑๒ ส.ค. ๖๕) จำนวน ๑๐ ผืน เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า (๘๒-๓๗๑๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๔๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายคุ้ม ๙ หมู่ที่ ๘ บ้านผาลาน้อย ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon ๐๕๒ จำนวน ๒ หลอดๆละ ๔,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก (ระบบเคมี) ฉีดน้ำยาเคมีบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-๒ ทางจมูก (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว ขนาด A4 เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนซอยสมบูรณ์ปัญญา หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างติดสติกเกอร์บังตาห้องผู้บริหารกองตรวจสอบภาครัฐ และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายโรอัพสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ของรถหมายเลขทะเบียน กพ 2123 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7171 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อรายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำไวนิลและโรอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำป้าย Roll Up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 C,M,Y จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon ImageClass LBP210 Series/MF 420 Series (Cartridge 052)จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดงานกิจกรรม ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และความต้องการของพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมระบปรับอากาศรถยนต์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 เช่ารถยนต์ตู้เพื่อเข้าร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายถือสติ๊กเกอร์ติดบนโฟมบอร์ดสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาทดแทนวัสดุสำนักงานของเดิมที่นำไปใช้ในการจัดการทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดงาน Kick off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและตรวจเช็คระยะ 150,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษาตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการบูรณาการร่วมส่งเสริมธุรกิจ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน สร้างเครือข่ายการค้าสู่วิถีการค้าบนโลกดิจิทัล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ เดือน ส.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ เดือนสิงหาคม 2565 นมเปิดเทอม จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายบ้านผู้ใหญ่) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาผลิตทำสปอร์ตเสียงโฆษณา โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อจ้างเหมาทำพานพุ่ม,พานดอกกุหลาบสีเหลือง จำนวน ๑ คู่ (๒ พาน) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ (เหมืองกอไร่) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการตำบลปากช่อง ปี ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyoceka โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างติดตั้งอุปกรณ์กันนก ชั้น 7 อาคารใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ห้องเตรียมอาหาร ห้องประชุม 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อเชือกฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R307 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำ Standy สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kit) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดสร้างภาพ Drum) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2565 จ้างจัดพิมพ์รายงานการเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๗๐๑ เพชรบูรณ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม ๑๗ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนซอยคุ้มบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนซอยคุ้มป่างิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง เพื่อซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจทและสติ๊กเกอร์อิงค์เจทติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามถือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางบุญเทิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสุขสันต์ หามา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ๑๐) พร้อมซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ โครงการสัมมนาติดตามการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในพื้นที่สำนักงานคลังเขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 เช่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อเทปแม่เหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ตามสภาพความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ ๔,๑๐,๑๔ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการเสริมสร้้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายยสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา,ล้อวัดระยะ) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำชุดบูธเคลื่อนที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ ช่วง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาจัด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการ และโรงจอดรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างทำประตูด้านหลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๓๓/๒ ถ.วัดโพธิ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างพิมพ์เอกสารใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการวางระบบท่อน้ำห้องน้ำหญิง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kit) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ข้อต่อ.ข้องอ.มาตรน้ำฯ) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนสำหรับการส่งไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาอัดสปอตเสียงประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารโครงการSMEs เข้าใจ เข้าถึง สู่ธุรกิจสมัยใหม่ อย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ร.๑๐ เป็นเงิน ๕๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างโครงการแก้ไขขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดการสะสมในพื้นที่ตำบลวังกวาง จ้างเหมาขุดบ่อดินเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดการสะสม มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่โคกดินแดง - ป่าชุมชน หมู่ที่ ๑ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (LAN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์พร้อมค่าบริการเปล่ี่ยนยาง ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตู้ประจำสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ฟาร่า ๒๕๐ EW (บรรจุ ๑ ลิตร/ขวด) แบบผสมน้ำพ่นแบบละอองฝอย จำนวน ๕๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ?อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565? ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายโรลอัพและป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน ๑ ตัว เทปพันเกลียว ๑ ม้วน เป็นเงิน ๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 เหมาบริการเปลี่ยนรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
04 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน
04 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ. สุรินทร์ เพิ่มโอกาส SMEs กับแนวทางประหยัดภาษียุคโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 10 ที่นั่ง (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 10 ที่นั่ง (รถตู้) โครงการ Seminar คนคลัง สร้างงาน คบจ. Zone 6 สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ COVID-19 แบบ ATK จำนวน 100 ชุด (งบดำเนินงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเรียบคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังทับหน้า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
01 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เป็นเงิน ๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพดใวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพดฬหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือน ก.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดถุง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาด ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ คบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต ๔ และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมในโครงการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรีสนับสนุน SMEs ให้พร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อล้มแล้วลุกไวพ้นวิกฤตโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ SMEs by คบจ. จันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 9 กล่อง หมึกพิมพ์ CANON CRG-052 จำนวน 4 กล่อง และหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ HP CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายเหนือวัดน้ำคำเหนือ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการ สัมมนา คนคลัง สร้างงาน คบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งลำโพงสนาม,ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ลำโพง) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟฟ้าแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีและบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อกระดาษเอ4และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตฯ หมู่ ๑,๒,๔,๕,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๗ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ทะเบียน นข 5955 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งาน (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในการจัดทำรายงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย หมายเลขทะเบียน นก 1111 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายห้วยโป่งไผ หมู่ที่ ๑ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ คบจ. เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 เช่าสถานที่สำหรับจัดอบรมโครงการ คบจ. เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 เช่าห้องประชุม โครงการสานพลังเครือข่ายวายุภักษ์อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ คบจ.อุตรดิตถ์ออกหน่วย สร้างรอยยิ้มมอบบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาสดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริงสร้าง SMEs จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ รู้รอบทิศ แก้วิกฤต SME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำเอกสารพร้อมรูปเล่มสันกาวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2565 เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ (บ้านโนนมะค่า) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด (แบบ ทถ.๕-๓๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก หมู่ที่ ๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อหน้ากากอนามัย เป็นเงิน ๖๕๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม แลการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อของที่ระลึกสำหรับประธานในพิธีเปิด โครงการ พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ คบจ.ระนอง สร้างพลังขับเคลื่อน SMEs ฝ่าภัยโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โครงการ คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดเก็บสายภายในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๓,๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนายนอม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนายถนอม) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อมอเตอร์ฉีดน้ำปัดน้ำฝนรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED - ไฟเหลือง) หมู่ ๓,๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1020 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายข้างที่นายมัดมิน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พ้รอมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายหลังโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายตรงข้ามโรงเรียนผาแดง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โครงการย่อย โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย หมายเลขทะเบียน กข ๒๓๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังในภูมิภาค สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด และดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ CONON CRG-052 จำนวน 2 กล่อง หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดเก็บสายภายในห้องประชุมและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำกล่องเซตอัพบล๊อค จำนวน ๑,๑๒๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน 9571 พิษณุโลก
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดงานโครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อกรอบรูปเป็นของสมนาคุณมอบแก่ภาคเอกชนในการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคล ไม่เกิน ๗ คน ของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เครื่องพิมพ์) วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาด SMEs ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้พัสตราลัคน์ภายใต้วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
08 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน และจัดทำบอร์ดรายนามคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึีกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเรียบคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อก๊อกซิงค์น้ำ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเลขที่ 93 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๔๐ ชุดๆละ ๔๒ บาท เป็นเงิน ๑,๖๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมระบบประปาและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาขับรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น โดยวิธีเทียบเคียง (Benchmark) กับนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายฉลวย บุญอ่อน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายประจักษ์ คำมา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านแม่ประมิตร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 เช่าเช่าสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สู่ตลาดยุค Next Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม (Maha Sarakham Monitor Disbursement System MKN-MDS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Help Support Payment 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาปิด จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงตราวสัญลักษณ์ จำนวน ๑๐ ผืนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ทำป้ายชื่อบุคลากร
01 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรูรั่วของหลังคาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เลขที่ 129/7 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีน,สารส้ม,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตรา นมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศพด.ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ รวมจำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิด กล่อง ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ และ (นม) ยูเอชที ชนิด ถุง ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน รวมจำนวน ๒๑ วัน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (Syring, เข็ม,ป้ายเหล็ก,ใบรับรอง) ,สำลีก้อนและแอลกอฮอล์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อกระดาษ A๔ จำนวน ๑๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-trst-kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อหลอดไฟ LED ๙ วัตต์ จำนวน ๕๐ หลอด เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน บย ๕๓๒) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ (สัญญาณไฟฉุกเฉิน,แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง,ตลับลูกปืนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง,น้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟขนส่งเบรกหลังขาว ไฟเลี้ยวขวา) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการจัดหาและซ่อมแซมระบบจัดเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ (ปั้มน้ำ) บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (Roll up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (Standy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เป้นเงิน ๓๘๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ซุ้ม ประกอบด้วย ๑. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ ๙ ๒. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างปะยางรถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 1899 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมระบบส่งสัญญาณภาพห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกสีปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (อาคารชุดพักอาศัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (ซอยตรงข้ามวัดศรีแสนคำ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างบ้านพ่อประยูร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนายสังวาลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบเบรครถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจัหวัดนครนายก จำนวน 11 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย (บรรจุ 500 ซอง/ถัง) จำนวน 20 ถังๆ ละ 3,500 บาท และน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบหมอกควัน (บรรจุ 1ลิตร/ขวด) จำนวน 18 ขวดๆ ละ 1,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ,วาล์ว,ข้องอ,ท่อPVC) ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Tosiba e-306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคล