ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/11/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดตู้เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 34 รายการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/11/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563

จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/11/2563

จ้างจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำหรับโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/11/2563

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/11/2563

ซื้อชุดดรัมแม่แบบ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sumsung MultiXpress ๘๒๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563

จ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563

จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดและก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 18/11/2563

จ้างเปลี่ยนประตูด้านหลังห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/11/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/11/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/11/2563

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/11/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) วันที่ 16/11/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/11/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/11/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/11/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/11/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

จ้างทำโล่รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/11/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/11/2563

ซื้อชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/11/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/11/2563

ซื้อดรั้ม และผงหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/11/2563

จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/11/2563

จ้างเหมาบริกาเรปลี่ยนประตูและปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำบ้านพักคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

จ้างทำตรายางและแผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI ขนาด 18,000 BTU จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/10/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/10/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/10/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/10/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563

จ้างทำกล่องกระดาษ จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/10/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/10/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้านงานนโยบายรัฐบาล และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563

จ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

ซื้อวัสดุเพื่อบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563

จ้างขนย้ายอุปกรณ์ Tele Presense และติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมจอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

จ้างทำโล่รางวัลพร้อมกล่อง จำนวน 15 อัน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/10/2563

จ้างบริการกำจัดปลวกบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/10/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/10/2563

ซื้อขอชำร่วย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

จ้างซ่อมแซมประตูรั้วบ้านเลขที่ 1 ถนนรัฐนเวศน์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

จ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563

เหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด วันที่ 19/10/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/10/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/10/2563

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/10/2563

หนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 วันที่ 14/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/10/2563

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/10/2563

จ้างเฝ้าระวัง ตรวจสอบวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/10/2563

จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล Medical Benefit Database (MBDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุง พื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงาน ในส่วนภูมิภาค จำนวน 85 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/10/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/10/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/10/2563

จ้างจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563

จ้างทำของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารชุดสำหรับข้าราชการ คสล. 3 ชั้น จำนวน 6 หน่วย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 05/10/2563

จ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 01/10/2563

จ้างจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ ชนิดพับเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ Volkswagen หมายเลขทะเบียน ฮฉ 2551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริวเณโรงจอดรถ กรมบัญชีกลาง (ด้านข้างอาคาร 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ และเทพื้นคอนกรีต คสล. บริเวณด้านข้างอาคาร 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับการรับสมัครสมาชิกการนำส่งเงินสะสมรายเดือนและการรายงานผลกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานคลังจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างปรับปรุงทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระนอง จำนวน 15 หลัง และทาสีรั้ว ค.ส.ล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างย้ายป้ายชื่ออาคารเก็บพัสดุกรมบัญีกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างขนย้ายกระถางต้นไม้บริเวณระเบียง ชั้น 1 - 7 อาคาร 3 อาคาร 9 และอาคารใหม่ ไปทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างซ่อมแซมสีภายนอกด้านหน้าอาคาร 3 และอาคาร 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างงานปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างจ้างปรับปรุงลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างติดตั้งกระจก - อลูมิเนียมบานตาย พร้อมประตูสวิง 1 บาน และกระจกติดตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างทำตู้เก็บเอกสาร (บิวอิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชุมพร จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดภายในสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างซ่อมแซมแผ่นฝ้าสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เมนชาร์ต 3 ชุด สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อมต ต้นไม้และสนาหญ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 K จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

เหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย วันที่ 30/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลสวนและงานธุรการของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรักษาและทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563

จ้างติดตั้งกันสาดหน้าต่างสำหรับบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหงัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29/09/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก (ทาวน์เฮาส์ ๔ ยูนิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน บ้านเลขที่ 22 , 24 และ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเทพื้นคอนกรีตและปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 322 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง เลขที่ 209/1-209/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) ของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเหมาจัดทำแผ่นกั้นหน้าโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ (ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างต่อเติมห้องสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานฯ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ทาวเฮ้า) สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างปรับปรุงห้องหัวกลุ่มสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค๋์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อยางรถยนต์ (ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบ MC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบ คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/09/2563

ซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นสตรีมเมอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

จ้างทำโล่รางวัลอะคริลิค 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

จ้างเหมาทำงานบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรั้ม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาทาสีรั้วบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาทาสีรั้วบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างติดฟิล์มประตู หน้าต่าง ของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๒๓๗/๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๒๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๔/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๔/๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาบริการรื้อผนังห้องและงานย้านแฟนคอยส์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังเขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ทาวเฮาส์ 4 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างผลิตวารสารประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างออกแบบและจัดทำรูปเล่มรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ณ กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ XEROX Work Centre 5535 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือนและรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบไม่รวมกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าใต้หลังคาบริเวณชายคาด้านนอกตัวบ้านของบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน ๒ หลัง (บ้านเลขที่ ๔ และบ้านเลขที่ ๔/๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักทาวน์เฮาส์ 2 คูหา ของข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสีรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างตามรอบระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักคลังจังหวัด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม บ้านเลขที่ ๒๑/๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการย้ายมาตรน้ำและติดตั้งทอน้ำประปา (ลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับโครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงินของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อจ่ายเงินคืน (Cash Back) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับโครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงินของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อจ่ายเงินคืน (Cash Back) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับโครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อจ่ายเงินคืน (Cash Back) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Epson L3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

จ้างกำจัดปลวกที่โรงเก็บรถยนต์และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ HP LaserJet M12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและห้องครัวของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครพนม วันที่ 21/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการ เตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรายการเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก 215/70 R มิชลิน) สำหรับรถยนต์ตู้ราชการยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commuter หมายเลขทะเบียน นข 1991 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

เหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 21/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการ เตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09/2563

จ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาทและป้ายกลุ่มงานต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Pro MFP 125a จำนวน 6 กล่อง และหมึก Samsung ML ๓๗๑๐nd จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๘ รายการ วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 17/09/2563

ซื้อโล่เกียรติคุณ จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 17/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Help Support Payment 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15/09/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและงานซ่อมแซมสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างงานปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

จ้างงานปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อดรั้ม SAMSUNG R 307 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/09/2563

จ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

จ้างดำเนินการย้ายตู้ระบบเครือข่ายและติดตั้งสายสัญญาณและสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

ซื้อต้นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าทดแทนต้นเดิม ตามโครงการ Southern Gateway Coffee Road Part 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อยางรถยนต์ตู้ จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมชี่้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๙ กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10/09/2563

จ้างก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ Samsung ML3710ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

วัสดุสำนักงาน วันที่ 08/09/2563

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563

จ้างเหมาบริหารซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน 2563 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Help Support Payment 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 187 ชุด เพื่อใช้ประกอบการบรรยายฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ Canon T052 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

กำจัดปลวก บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 9 รายการ วันที่ 01/09/2563

ซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Help Support Payment 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2563

จ้างซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทชุดดรัม (Drum) สำหรับเครื่องโทรสารสำนักงานคลังจังหวัดระยอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการดำเนินงานตามโครงการจัดทำรูปแบบ(model) การประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์(GPP) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Modelคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนโครงการ ชิม ช๊อป ใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างซ่อมรีโมทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ New Normal Digital Market จำนวน ๖๐๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

จ้างดำเนินการจัดโครงการคบจ.เชียงใหม่ ร่วมแฮงร่วมใจ๋ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กาดวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS่ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ ORIGINAL FOR DRUM SAMSUNG MLT-R307 (ML 4510ND MLT-D307E) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 18/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อวัสดุกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือรายงานการดำเนินงานของ คบจ.กระบี่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส และใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส และใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิมช้อปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างจัดทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 K จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศเทรน เปลี่ยนแค็ปคาปาซิสเตอร์เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ของทางราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28/08/2563

จ้างเจาะผนังกำแพงและปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย/กระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องประชุม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเนื่องจากวัสดุสำนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๔๗๑.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

จ้างจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย และบริเวณในสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG R307 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ๑๐ วัตต์) จำนวน ๒๐ หลอดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างจัดทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563

จ้างกำจัดปลวก ณ อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยของข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างซ่อมแซมและเดินระบบท่อประปาบ้านพักคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างซ่อมแซมประตูรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

ซื้อกระจกบังลมหน้ารถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ Cannon ImageClass LBP214dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (บ้านเลชที่ 404/3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณบ้านพักข้าราชการ และอาคารสำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี (Printer) สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ อาคารเก็บพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นข 5263 บุรีรัมย์ ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการวายุภักษ์รวมใจสู้ภัยโควิด สู่เศรษฐกิจ ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นค 1333 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไม่เกิน 20 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2563

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตามตรวจสอบการรับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิมช้อปใช้ เพื่อจ่ายเงินคืน (Cash Back) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ อันๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม บ้านเลขที่ 21/17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2563

จ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2563

จ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2563

จ้างเหมากำจัดปลวกสำนักงาน บ้านพักและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

จ้างกำจัดปลวกสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรและบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

จ้างเหมาบริการย้ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาพาหนะ รถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือกระดาษพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17/08/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563

จ้างกำจัดปลวกบริเวณบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างจัดทำโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแอร์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นง ๔๐๙ ชลบุรี ของสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างจัดจ้างทำโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างเหมาบริการดำเนินการในงานโครงการสัมมนา การสร้างแรงกระตุ้นผู้ประกอบการเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิค-19 สู่ NEW NORMAL กับ คบจ. ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ หลอด เป็นเงิน ๒๙,๖๘๑.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกของบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างซ่อมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างซ่อมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน) จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ชิมช้อปใช้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON 052 จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อผงหมึกเครื่ิองพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างซ่อมแซมรั้วบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างจัดพิมพ์เอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 11/08/2563

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๙๙ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Help Support Payment 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี SUMSUNG CLT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟ (หลอดดาวน์ไลท์) และติดตั้งชุดหลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

ซื้อโคมไฟดาวน์ไลท์ LED ขนาด 15 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ วีไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างและเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างกำจัดปลวกสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบ้านพักราชการสำนักงานคลังสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูหน้าต่างและเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563

จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

จ้างทำป้ายอะคริลิก ขนาด 165 x 120 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

จ้างซ่อมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังเขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบริเวณบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังเขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี และบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมารถมินิบัสโดยสาร ๒๐ ที่นั่งเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งบุคลากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมากำจัดปลวก บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษและบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมาบริการรถมินิบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมารถมินิบัสโดยสาร ๒๐ ที่นั่งเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งบุคลากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ Canon ImgeClass LBP214dw จำนวน 2 กล่องและหมึกเครื่องโทรสาร Brother Fax-2840 (TN-2280) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT รุ่น ติดผนัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างทำระบบตรวจสอบและควบคุมค่าการศึกษาบุตรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit Tuition System e-AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ๓๖ - ๐๐๐๙ แพร่ เพื่อเดินทางไปราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic เพื่อนำเสนองานเศรษฐกิจ ภารกิจสำนักงาน และคบจ.ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก และแมลงในบ้านพักอาศัย จำนวน 12 หลัง และโรงพัสดุ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อยางรถยนต์ตู้สำนักงานฯ (พร้อมบริการติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ตัดสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผู้บริหารกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

จ้างเหมากำจัดปลวกภายนอกและภายในอาคารสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

ซื้อวัสดุฝึกอบสำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2563

จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้ออะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ Laser jet Samsung รุ่น ML-4510ND พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ ของบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

จ้างงานทาสีซุ้มป้ายและเสาธงชาติของสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ ของบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณภายนอกและภายในอาคารบ้านพักราชการของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประมาณการเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างเหมาขัดพื้นภายในบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อดรั้ม และผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/07/2563

จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก(ทาวน์เฮาส์ 4 ยูนิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

จ้างทำป้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (บ้านเลขเลขที่ 241 243 245) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

ซื้อสดุโครงการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

จ้างซ่อมแซมชายคาและรางน้ำของบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ ๑/๕ - ๑/๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

จ้างซ่อมแซมชายคาและรางน้ำของบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ ๑/๕ - ๑/๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

จ้างซ่อมแซมชายคาและรางน้ำของบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ ๑/๕ - ๑/๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ง20 ง20/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

เหมาย้ายสายเมนไฟฟ้า วันที่ 14/07/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

จ้างเหมาบริการแพโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

ซื้อหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังเขต 5 หมายเลขทะเบียน นก 2828 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้มาตรการของรัฐสำหรับส่วนราชการ อปท.จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

จ้างทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563

ซื้อค่าขวดน้ำสำหรับบรรจุน้ำหมักพร้อมสติ๊กเกอร์ สำหรับโครงการ คบจ.ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

ซื้อยางรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-2366 เลยพร้อมบริการเปลี่ยนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

ซื้อกระเป๋าหูหิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อกระเป๋าหูหิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563

จ้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7774 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

จ้างงานต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง และติดตั้งรางครอบสายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ประชาสัมพันธ์โครงการ ข้ามเจ้าพระยา มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแผนผังองค์กร ป้ายชื่อกลุ่มงาน/ฝ่าย และป้ายศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม และจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อชุดทำความร้อน/ชุดเลเซอร์สแกนเนอร์/ลูกยางดึงกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลทดแทนสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข-3049 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างเหมาจัดทำกันสาดหน้าต่าง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7774 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

จ้างซ่อมแซมระบบไฟเส้นเพดานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/07/2563

จ้างทาสีบริเวณระเบียบไม้และบันได บ้านพักคลังจังหวัด เลขที่ 404 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

จ้างเหมาจัดงาน โครงการ สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายรัฐ (Yala Money Fair 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างเหมาจัดงาน สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายรัฐ (Yala Money Fair 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรม โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานจักสานผักตบชวาด้วยเดคูพาท รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างงานทำป้ายพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และป้ายวิสัยทัศน์ค่านิยมและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๘๑,๘๓,๘๕,๘๗ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์/รายงานการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างงานทำป้ายพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน (Compliance and Deliver) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และป้ายวิสัยทัศน์ค่านิยมและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๘๑,๘๓,๘๕,๘๗ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อวัสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างงานซ่อมแซมหลังคาห้องครัวบ้านพักบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ข17/9 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์/รายงานการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

จ้างจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ชื่อกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 20 W (แสงสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างล้างและตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON 052 จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

จ้างเหมาทาสีหลังคาบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงานคลังเขต 4 และบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

จ้างอัด ฉีด น้ำยาเคมี เพื่อป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2015 DN จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะรถยนต์นิสสันตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน่คลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ CANON 052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

จ้างทำกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างเหมาบริการ ตัด ตกแต่งกิ่งต้นไม้ บ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงานคลังเขต 4 และบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/06/2563

ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางรินน้ำฝนบ้านพักราชการสำนักงานคลังเขต 5 เลขที่ 421 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นและผนังบ้านพักราชการสำนักงานคลังเขต 5 เลขที่ 421 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างพิมพ์ซอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG ML ๔๕๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP ๒๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e- STUDIO 4508 A วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้โดยสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้โดยสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

ซื้อDRUM ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2563

จ้างทำถุงผ้าพร้อมสกรีนหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ คบจ. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

ซื้อกล่องพัสดุไปรษณีย์ ๑๕ กล่องๆละ ๓๒ บาท เป็นเงิน ๔๘๐ บาทกล่องพัสดุไปรษณีย์ ๕ กล่องๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๕ บาทรวมเป็นเงิน ๖๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรม โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานจักสารผักตบชวาด้วยเดคูพาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างเหมาบริการทำชุดโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

ซื้อกระจกบังลมหน้า 2 ชั้น พร้อมติดฟิล์มเต็มบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307E (ML-4510ND) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโถงบริเวณชั้น 1 และห้องใต้ดิน อาคารใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงจอดรถตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 1333 อำนาจเจริญ ตามรอบระยะเวลาการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลรหัสยามาตรฐานของไทยให้เป็นปัจจุบันและการคำนวณราคาอ้างอิงจากฐานข้อมูลรหัสยามาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อดรัม ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML- 4510 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ผงหมึกเครื่องโทรสาร และดรั้ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อวัสดุจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/05/2563

ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อDRUM SAMSUNG MLT-R307 (ML-4510ND) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

จ้างเหมารื้อและเปลี่ยนกระเบี้องหลังคาห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิตและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาด้านหน้าทาวน์เฮ้าส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

จ้างส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างซ่อมปรับปรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 15/5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างซ่อมแซมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 15 ยูนิต 4 ชั้น จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/05/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อวัสดุยางนอกรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2563

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเ