วันที่ เรื่อง
11 ส.ค. 2565 จ้างทำเสื้อยืดสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ VIP ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจ คบจ.ของสำนักงานคลังเขต 8 และคลังจังหวัดในเขต 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อและกำหนดคุณลักษณะรายการผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสีพร้อมจัดชุดสำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพค 42 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ของสำนักงานคลังเขต ๕ ทะเบียน ขก ๗๒๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญญาลักษณ์ สก. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างพิมพ์ใบประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและถุงผ้า สำหรับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HDD External 1Tb ๒.๕ USB ๓.๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องขยายเสียงแบบพกพา และวัสดุหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (พัดพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายคุ้ม ๙ หมู่ที่ ๘ บ้านผาลาน้อย ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 จ้างจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมเพื่อการเกษตร สายห้วยยาง ภูเต่า บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมผิวถนนดินเดิมเป็นผิวถนนหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (๑๒ ส.ค. ๖๕) จำนวน ๑๐ ผืน เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า (๘๒-๓๗๑๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๔๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายคุ้ม ๙ หมู่ที่ ๘ บ้านผาลาน้อย ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก (ระบบเคมี) ฉีดน้ำยาเคมีบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-๒ ทางจมูก (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว ขนาด A4 เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนซอยสมบูรณ์ปัญญา หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างติดสติกเกอร์บังตาห้องผู้บริหารกองตรวจสอบภาครัฐ และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายโรอัพสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ของรถหมายเลขทะเบียน กพ 2123 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7171 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อรายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำไวนิลและโรอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างทำป้าย Roll Up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-8529 C,M,Y จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon ImageClass LBP210 Series/MF 420 Series (Cartridge 052)จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดงานกิจกรรม ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และความต้องการของพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมระบปรับอากาศรถยนต์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 เช่ารถยนต์ตู้เพื่อเข้าร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายถือสติ๊กเกอร์ติดบนโฟมบอร์ดสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาทดแทนวัสดุสำนักงานของเดิมที่นำไปใช้ในการจัดการทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาจัดงาน Kick off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและตรวจเช็คระยะ 150,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษาตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการบูรณาการร่วมส่งเสริมธุรกิจ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน สร้างเครือข่ายการค้าสู่วิถีการค้าบนโลกดิจิทัล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ เดือน ส.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ เดือนสิงหาคม 2565 นมเปิดเทอม จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายบ้านผู้ใหญ่) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาผลิตทำสปอร์ตเสียงโฆษณา โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อจ้างเหมาทำพานพุ่ม,พานดอกกุหลาบสีเหลือง จำนวน ๑ คู่ (๒ พาน) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ (เหมืองกอไร่) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการตำบลปากช่อง ปี ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyoceka โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างติดตั้งอุปกรณ์กันนก ชั้น 7 อาคารใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ห้องเตรียมอาหาร ห้องประชุม 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อเชือกฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อดรั้ม SAMSUNG R307 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำ Standy สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kit) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดสร้างภาพ Drum) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2565 จ้างจัดพิมพ์รายงานการเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๗๐๑ เพชรบูรณ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม ๑๗ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนซอยคุ้มบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนซอยคุ้มป่างิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง เพื่อซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจทและสติ๊กเกอร์อิงค์เจทติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามถือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางบุญเทิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสุขสันต์ หามา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ๑๐) พร้อมซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ โครงการสัมมนาติดตามการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในพื้นที่สำนักงานคลังเขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 เช่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อเทปแม่เหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ตามสภาพความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ ๔,๑๐,๑๔ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการเสริมสร้้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายยสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ คบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา,ล้อวัดระยะ) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำชุดบูธเคลื่อนที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ ช่วง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาจัด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการ และโรงจอดรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างทำประตูด้านหลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๓๓/๒ ถ.วัดโพธิ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างพิมพ์เอกสารใช้สำหรับโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการวางระบบท่อน้ำห้องน้ำหญิง อาคารสำนักงาน ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kit) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ข้อต่อ.ข้องอ.มาตรน้ำฯ) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนสำหรับการส่งไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 จ้างเหมาอัดสปอตเสียงประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำเอกสารโครงการSMEs เข้าใจ เข้าถึง สู่ธุรกิจสมัยใหม่ อย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ร.๑๐ เป็นเงิน ๕๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างโครงการแก้ไขขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดการสะสมในพื้นที่ตำบลวังกวาง จ้างเหมาขุดบ่อดินเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดการสะสม มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่โคกดินแดง - ป่าชุมชน หมู่ที่ ๑ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (LAN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์พร้อมค่าบริการเปล่ี่ยนยาง ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตู้ประจำสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ฟาร่า ๒๕๐ EW (บรรจุ ๑ ลิตร/ขวด) แบบผสมน้ำพ่นแบบละอองฝอย จำนวน ๕๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ?อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565? ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายโรลอัพและป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน ๑ ตัว เทปพันเกลียว ๑ ม้วน เป็นเงิน ๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 เหมาบริการเปลี่ยนรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
04 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน
04 ก.ค. 2565 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ. สุรินทร์ เพิ่มโอกาส SMEs กับแนวทางประหยัดภาษียุคโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 10 ที่นั่ง (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 10 ที่นั่ง (รถตู้) โครงการ Seminar คนคลัง สร้างงาน คบจ. Zone 6 สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ COVID-19 แบบ ATK จำนวน 100 ชุด (งบดำเนินงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเรียบคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังทับหน้า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
01 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เป็นเงิน ๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม (สมุดพกเตือนสิทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพดใวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพดฬหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือน ก.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดถุง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาด ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ คบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต ๔ และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมในโครงการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรีสนับสนุน SMEs ให้พร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อล้มแล้วลุกไวพ้นวิกฤตโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ SMEs by คบจ. จันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้ โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 9 กล่อง หมึกพิมพ์ CANON CRG-052 จำนวน 4 กล่อง และหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ HP CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายเหนือวัดน้ำคำเหนือ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการ สัมมนา คนคลัง สร้างงาน คบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งลำโพงสนาม,ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ลำโพง) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟฟ้าแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีและบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อกระดาษเอ4และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตฯ หมู่ ๑,๒,๔,๕,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๗ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ทะเบียน นข 5955 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งาน (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในการจัดทำรายงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย หมายเลขทะเบียน นก 1111 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายห้วยโป่งไผ หมู่ที่ ๑ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ คบจ. เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 เช่าสถานที่สำหรับจัดอบรมโครงการ คบจ. เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 เช่าห้องประชุม โครงการสานพลังเครือข่ายวายุภักษ์อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ คบจ.อุตรดิตถ์ออกหน่วย สร้างรอยยิ้มมอบบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาสดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริงสร้าง SMEs จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ รู้รอบทิศ แก้วิกฤต SME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำเอกสารพร้อมรูปเล่มสันกาวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2565 เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ (บ้านโนนมะค่า) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด (แบบ ทถ.๕-๓๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก หมู่ที่ ๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อหน้ากากอนามัย เป็นเงิน ๖๕๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม แลการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อของที่ระลึกสำหรับประธานในพิธีเปิด โครงการ พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ คบจ.ระนอง สร้างพลังขับเคลื่อน SMEs ฝ่าภัยโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โครงการ คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดเก็บสายภายในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๓,๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนายนอม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนายถนอม) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อมอเตอร์ฉีดน้ำปัดน้ำฝนรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED - ไฟเหลือง) หมู่ ๓,๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1020 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายข้างที่นายมัดมิน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พ้รอมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (สายหลังโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายตรงข้ามโรงเรียนผาแดง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โครงการย่อย โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย หมายเลขทะเบียน กข ๒๓๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังในภูมิภาค สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด และดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ CONON CRG-052 จำนวน 2 กล่อง หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดเก็บสายภายในห้องประชุมและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำกล่องเซตอัพบล๊อค จำนวน ๑,๑๒๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน 9571 พิษณุโลก
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดงานโครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อกรอบรูปเป็นของสมนาคุณมอบแก่ภาคเอกชนในการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสายสัญญาณ (สาย LAN) ภายในอาคารสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคล ไม่เกิน ๗ คน ของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เครื่องพิมพ์) วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาด SMEs ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้พัสตราลัคน์ภายใต้วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
08 มิ.ย. 2565 จ้างปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน และจัดทำบอร์ดรายนามคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึีกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเรียบคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อก๊อกซิงค์น้ำ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเลขที่ 93 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๔๐ ชุดๆละ ๔๒ บาท เป็นเงิน ๑,๖๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมระบบประปาและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาขับรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น โดยวิธีเทียบเคียง (Benchmark) กับนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายฉลวย บุญอ่อน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายประจักษ์ คำมา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านแม่ประมิตร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 เช่าเช่าสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สู่ตลาดยุค Next Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม (Maha Sarakham Monitor Disbursement System MKN-MDS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Help Support Payment 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาปิด จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงตราวสัญลักษณ์ จำนวน ๑๐ ผืนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ทำป้ายชื่อบุคลากร
01 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรูรั่วของหลังคาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เลขที่ 129/7 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีน,สารส้ม,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตรา นมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศพด.ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ รวมจำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิด กล่อง ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ และ (นม) ยูเอชที ชนิด ถุง ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน รวมจำนวน ๒๑ วัน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (Syring, เข็ม,ป้ายเหล็ก,ใบรับรอง) ,สำลีก้อนและแอลกอฮอล์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อกระดาษ A๔ จำนวน ๑๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-trst-kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อหลอดไฟ LED ๙ วัตต์ จำนวน ๕๐ หลอด เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน บย ๕๓๒) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ (สัญญาณไฟฉุกเฉิน,แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง,ตลับลูกปืนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง,น้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟขนส่งเบรกหลังขาว ไฟเลี้ยวขวา) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการจัดหาและซ่อมแซมระบบจัดเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ (ปั้มน้ำ) บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (Roll up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (Standy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เป้นเงิน ๓๘๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ซุ้ม ประกอบด้วย ๑. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ ๙ ๒. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างปะยางรถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 1899 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมระบบส่งสัญญาณภาพห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกสีปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (อาคารชุดพักอาศัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (ซอยตรงข้ามวัดศรีแสนคำ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างบ้านพ่อประยูร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนายสังวาลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบเบรครถยนต์ตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจัหวัดนครนายก จำนวน 11 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย (บรรจุ 500 ซอง/ถัง) จำนวน 20 ถังๆ ละ 3,500 บาท และน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบหมอกควัน (บรรจุ 1ลิตร/ขวด) จำนวน 18 ขวดๆ ละ 1,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ,วาล์ว,ข้องอ,ท่อPVC) ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Tosiba e-306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๔,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๔,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๕,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๖,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูง พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (7 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ให้กับงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อดรัมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 1 ชุด หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ HP CE278A และผงหมึกชาร์ป MX-235AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
10 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างทำป้ายชื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครัวเรือนยากจนในจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อซื้อหมึกพิมพืเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลบ่อสุพรรณ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับกองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๐,๑๘,๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๒,๑๘,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ๑. กรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๒ แถบ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๒๐ อัน ๒. เสาสะท้อนแสงล้มลุกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง และระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องเตรียมอาหาร สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปรินท์ canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม ๒๕๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ตู้คันหมายเลขทะเบียน นข - ๑๐๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดยะลา หมายเลขทะเบียน นข 1043 ยะลา (เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า) จำนวน 2 ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุในการใช้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการส่งเสริมการตลาด SMEs ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้พัสตราลัคน์ภายใต้วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ COVID-19 แบบจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งบ คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบ คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการ คบจ. รวมใจอาสาCSR แหล่งท่องเที่ยวเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะ (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่องมือช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เด็ก เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซื้อหมึก CANON CRG-052 และหมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี SAMSUNG CLT-506S จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๔๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
25 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อบราเธอร์ ทีเอ็น-๑๐๐๐ จำนวน ๑๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ คบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาค่าบริการเว็บไซต์และการจัดทำเว็บไซต์(ต่ออายุโดเมนเนม+เว็บโฮสติ้ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนก๊อกน้ำในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทยให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างจัดทำบอร์ดโครงสร้างผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปีกถนน คสล. ๒.๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท.๑-๐๑ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารและที่จอดรถคนพิการ เป็นเงิน ๗๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการทาสีที่จอดรถคนพิการ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างเหมารถตู้ (ค่าพาหนะ) เพื่อศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ 13,14 ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาอ้างอิงยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพ่นกันสนิมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขทะเบียน นข 1189 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ถนนซอยอำนาจ หมู่ที่ ๗ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ๓๒๑๒i จำนวน ๓ กล่อง กล่องละ ๔,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก
05 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานคลังจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและพื้นถนนทางเข้า-ออกบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 จ้างจัดการศึกษาดูงานในประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
04 เม.ย. 2565 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการบันทึกวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุรายไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกกโอ ม. ๑๒ สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ (บ้านซัมพู) สภาพเดิมไม่ปรากฎ ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๓ อัน เป็นเงิน ๗๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ พร้อมถากถางป่าบริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๙ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง พรัอมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ จุดๆละ ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จ(พร้อมใช้งาน) ขนาด ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ซื้อแฟ้มเจาะปกแข็ง BENNON LW-320 สีฟ้า สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง ณ ห้องพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๗ ถังๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เรียงหินใหญ่ฯ หมู่ ๑,๒,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. เรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๕,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน นข ๒๔๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา และเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ๒,๕,๑๓,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคูดาดคอนกรีต หมู่ ๑,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างจัดทำของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างถอดย้ายพร้อมติดตั้งแอร์ ขนาด 30000 บีทียู แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำยาแอร์และระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 100x250 cm. เพื่อใช้ในโครงการ คบจ.น่าน ร่วมใจขับเคลื่อน SMEs น่าน มุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2565 ซื้อกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายข้างโรงเรียนน้ำดุกเหนือ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตราโรงเรียน สนับสนุนโดยรัฐบาล (นมปิดเทอม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กค ๙๒๕๖) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ หลอดๆละ ๕,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒,๓๘๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ (web site) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง www.wangkwang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างตรวจาเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการติดตั้งสายโทรศัพท์ใช้กับระบบโทรสาร สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 128 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท เลขที่ 157/6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานคลังเขต ๗ และบ้านพักราชการสำนักงานคลังเขต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลด้านภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ซื้อชุดตรวจ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kits) ด้วยวิธีตรวจโพรงจมูก สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ง20/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรักษา/เช็คระยะเครื่องยนต์ รถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ทะเบียน นข-5780 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนที่ปัดนำ้ฝน รถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร นข 1718 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำระบบ ubn-budget โครงการบริหารจัดการสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung M2825ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับอบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.น้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.น้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๓๕๐๖ เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นก 55 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างตรวจเช็คและทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วในพื้นที่บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุดหลังวัดป่าน้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยลออ(ต่อโครงการเดิม) ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยเอ็นดู ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยโคกกรุง ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 12 ซอยน้องแมว จุดที่ 1 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บต ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บต ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ๑๕๐ ชุดๆละ ๑ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีช่องทิ้งขยะและล้อเลื่อน พร้อมสกรีนตามที่องค์การบริรหารส่วนตำบลปากช่องกำหนด
11 มี.ค. 2565 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายชนิดสารเดลต้าเมทริล ๑.๐ % ขนาด ๑ ลิตร และทรายอะเบทกำจัดยุงลาย ชนิดสาร SG ๑ % ชนิดบรรจุซอง ๕๐ กรัม ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซอง ๒๕ กิโลกรัม/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ตัวชีวัดที่ ๑ มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หัวข้อ ๑.ด้านโยธา ๒.ด้านเทศกิจหรือป้องกันฯ ๓.งานด้านรายได้ภาษี ๔.งานด้านพัฒนาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.น้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บน ๒๗๗๓ เพชรบูรณ์ (รย.๓) ลักษะรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อถุงยังชีพเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 จ้างจัดทำตรายาง (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำชุน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกคลองร่องบง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ จุดนานายแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๘ จุดนายายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ซื้อสื่อการเรียนการรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางคูเวียง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะ รถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลบ่อสุพรรณ (สุนัข-แมว) ตัวละ ๓ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๑ สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างรถแบคโฮกำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 87-0972 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP-๒๐๑๔AD และ ยี่ห้อ Fuji xerox ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองการศึกษาฯ) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองคลัง) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองช่าง) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (กองสวัสดิการสังคม) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (สำนักปลัดฯ) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 จ้างทำการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายอัตราใหม่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างประปาโครงเหล็กหอถังสูง ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศ์กเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ ๑๐๔-๔๘-๐๐๓๐ (หอถังประปาในโรงเรียนบ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อน้ำมัน V-power แก๊สโซฮอล์ ๙๕ และน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๓ HP. ๑ P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกลาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโรงอาหาร อบต.บ้านกลาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านกลาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้างในกิจการประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๔,๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น อำเภอสองพ่ี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยต่อ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาย บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ซื้อท่อประปาและอุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องค่าน้ำประปา จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบทท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ATK) แบบตรวจทางจมูก เพื่อนำมาใช้สำหรับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๕-๖๐-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ บ้านทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (กู้ชีพ-กู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลสัมปทวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน และหลังคา อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ท่ี่ ๕ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙ , หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนชาญชัย-ผจงจิตต์ ปทุมารักษ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนใบพัด (ปั๊มน้ำซัมเมอร์สบ่อบาดาล) ซอย ๒ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดกลางครูเวียงและโรงเรียนวัดกกตาล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางคูเวียง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณบ้านนางเดือน กรดงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำบาดาลใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๘๖๕๓) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลน้ำชุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก ๒๓๓๓ นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ซื้อโต๊ะผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร และโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายไฟห้วยผักหวาน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายไปสระหลวง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ข้อต่อประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจการชี้แจงดำเนินโครงการ,ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อคู่มือการเลี้ยงชันโรงและวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ของสำนักงาน อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ของห้อง รร.ฒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อธงชาติ ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน บร ๕๙๖๔ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2565 จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมวอลเปเปอร์ติดผนังห้องทำงานนายก อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายเลียบคลองมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จุดนาผู้ใหญ่จรูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายบ้านยายไผ่ มโนทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ของห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน ของ ศพด.อบต.แหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจประตู จำนวน ๗ ชุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาวิศวกรออกแบบ รายการคำนวณ และประมาณราคา แบบแปลนโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดกลางครูเวียงและโรงเรียนวัดกกตาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 จ้างเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๖ จุด ภายในตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 จ้างเหมาปรัปบรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวกนกรดา แก่นสา) หมู่ที่ ๑๗ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายสุพล ราศรี หมู่ที่ ๑๒) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ขนาดสันฝายกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายสวนนายริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายหลังบ้านนายสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๓ จุดสวนมะขามพันตรีสุเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาถมดินสถานที่ก่อสร้างสำนักงาน อบต.น้ำชุน แห่งใหม่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายหนองผีไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ จุดข้างตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๖๗-๐๑๑ บ้านโป่งขามฝาดและบ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ ๗ และ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
28 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จัดหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ภัยหมายเลขทะเบียน กก 1669 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบริการงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบริการงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๓,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๓,๘๓๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำโดเมนเนม และ wabhosting ชื่อเว็ปไซต์ WWW.pakchongls.go.th/ITA เป็นเวลา ๑ ปี ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in One,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank) (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in One เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเชื้อเพลิง) โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๒๒๐๑ จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หม่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนาครูหลุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดสระประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยข้างบ้านผู้พัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายนาครูพิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง ของ อบต.บ้านกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กข ๕๔๙๐ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ ๒+๐๐๐ สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ ๕,๗ บ้านหัวกลับ,บ้านหัวรัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2565 จ้างเหมาดูแลต่ออายุ เช่าพื้นที่ Server และ Domain name (รายปี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 จ้างิเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๘๖๕๓) เข้าเปลี่ยนอะไหล่ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๒๐๖๐ นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๐-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 87-0972 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขามฝาด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะ บง 8244 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ ๑๐๔-๔๗-๐๐๒๙ (หอถังประปาแยกบ้าน ผญ.โอ่ง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ ๑๐๔-๕๑-๐๐๓๓ (หอถังประปาอู่ช่างเนียน หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๗.๕ HP. ๓ P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๙๒๗ นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุอื่นๆ(อุปกรณ์ประปา ท่อPVC,ข้อต่อ,ข้องอ) ให้กับกองช่าง งานระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลน้ำชุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง ระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 จ้างเดินสายสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำตรายาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 จากลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 0+200 ถนนคอนกรีต (ระบบประปาหมู่5) หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนลาดยางสายหนองพันเทา-หนองกระดี่ ถึง กม.ที่ 0+200 บริเวณบ้านนายดาวเรือง มีนิลดี หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๕-๖๒-๐๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เดือนมกราคม 2565 จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2565 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ม.ค. 2565 จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดกลางครูเวียงและโรงเรียนวัดกกตาล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2564 ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรยาม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ Antigen Test Kit(ATK) ขนาด บรรจุ ๒๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๑๔ กล่อง คุณสมบัติตรวจหาเชื้อโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร บ้านฟ้องใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจัดสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลวังกวาง วันเปิดเส้นทางวัดใจ น้ำหนาว ? ผาหล่มสัก ภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาค่าต่ออายุโดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง ชื่อเว็บไซต์ www.wangkwang.go.th ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลวังกวาง วันเปิดเส้นทางวัดใจ น้ำหนาว - ผาหล่มสัก ภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ และโรงเรียนบ้านซำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ซื้อซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายนับคะแนนแบบแยกประกอบได้ ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๒๔ ป้าย เพื่อใช้เป็นป้ายนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อขอซื้อหมึกพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หมึก Printronix P๘ จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้สำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑. สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง ๒. กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง รวมทั้งหมด ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับให้เด็กนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังกวาง จำนวน 2 ศูนย์ ได้ดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 130 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๘,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๕ บ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2564 ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa ๒๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Taskalfa ๓๒๑๒i จำนวน ๓ กล่อง และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa ๒๒๑ จำนวน ๓ กล่อง) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2564 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายในงานการเลือกตั้ง อบต.วังกวาง จำนวน ๓๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๔๖ เล่ม และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นางสาวชลธิชา สุทธิประภา บ้านเลขที่ ๒๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นายคำประพันธ์ พิลาบุตร บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งบริเวณหอประปาถังสูง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นางสาวกรม เงี้ยงด้วง บ้านเลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นายสิริชัย ชาวสวน บ้านเลขที่ ๓๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๙๒ พช จำนวน ๕ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ซื้อไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ขนาด 100 วัตต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๗๐๑ พช จำนวน ๑๖ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม สำหรับโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๔๕๖ (เพิ่มเติม) อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. พร้อมหลอด จำนวน ๑๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง